Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Saliby a s majetkom štátu, ktorý obec užíva č. 01/2023