Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2015 o cenách služieb poskytovaných obcou