Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget – Informácia o zámere navrhovanej činnosti

Obec Dolné Saliby v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť, že dňa 15.01.2020 bol obci doručený zámer navrhovanej činnosti:

„Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget“

Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Dolných Salibách, v kancelárii obecného úradu v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 21 dní, t. j. od 16.01.2020 do 06.02.2020.

Zámer je zároveň elektronicky prístupný aj na  webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-hospodarskeho-dvora-sziget

Verejnosť môže v lehote do 21 dní od zverejnenia zámeru dotknutou obcou (Obec Dolné Saliby) podávať svoje písomné pripomienky a stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti na adresu:

Ministerstvo životného prostredia

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ.Štúra 1
81235 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce (§ 23 ods. 4 zákona).

 

Dolné Saliby, 16.01.2020

Ing. Ľudovít Kovács – starosta obce

 

Vyvesené: 16.01.2020

Zvesené:

 

PD_info