Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení navh. činnosti “Rozšírenie farmy Sziget – II- Etapa”