Értesítő közigazgatási eljárás elindításáról – fakivágás – Alsószeli község

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 327/2019

Žiadateľ:  Erik Kontár, 925 03 Horné Saliby 995

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 381/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Orech kráľovský – rastúci na  parcele číslo 381/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu: Strom je veľmi starý, na mieste kde rastie  sa plánuje s výstavbou  rodinného domu

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 29.11.2019