Schválené VZN č. 6/2020 o miest. daniach a miestnom poplatku za kom. odpad, a drobný staveb. odpad – od 01.01.2021