Výzva pre poľnohospodárskych podnikov MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)  Dĺžka trvania výzvy je od 1.8. 2019 do 30.9. 2019

Výzva