Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok – oznámenie

Obec  Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby,  zastúpená starostom obce  Ing. Ľudovítom Kovácsom,  oznamuje v súlade § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

 

m zložka1 + m zložka2 + m zložkan

ÚVKO = ……………………………………………………… x 100 [%]

m KO

 

16 109 kg

ÚVKO = ——————————- x 100 = 0,1767 x 100 = 17,67 %

91 158 kg

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci  Dolné Saliby je:

17,67%.

 

Sadzba poplatku pre rok 2019 podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 01. 03. 2019 do 28. 02. 2020) je:

12,00 EUR.

 

 

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Vyvesené dňa: 27.02.2019

Zvesené dňa:  14.03.2019