Oznam o začatí dezinfekcie verejného vodovodu

{gspeech}Oznamujeme odberateľom pitnej vody v obciach Horné Saliby a Dolné Saliby, že 22.5.2015 o 9.27 hod. bola začatá dezinfekcia verejného vodovodu chlordioxidom v koncentrácii 0,2 mg/liter vody. Dezinfekcia bude trvať do 26.5.2015. Počas dezinfekcie vodovodu koncentrácia chlordioxidu vo vode je priebežne monitorovaná.

Pitná voda je zabezpečená v cisternách, ktoré sú k dispozícií v obci Horné Saliby                pred obecným úradom a v obci Dolné Saliby na autobusovej zastávke.

   Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante počas trvania dezinfekcie vodovodu, vodu z verejného vodovodu nepoužívať na:

  1. pitné účely a varenie

  2. oplachovanie potravín určených na priamy konzum

  3. na osobnú hygienu (umývanie zubov)

Za účelom vylúčenia možnej sekundárnej kontaminácie vody z cisterien pri naberaní a následnej manipulácii odporúčame naberať  a uskladňovať  vodu len v čistých a uzatvárateľných nádobách, ktoré sú využívané len na tento účel a sú zhotovené  z materiálov vhodných na styk s pitnou vodou a uskladňovať v chladnom a tmavom prostredí (mimo účinkov priameho slnečného žiarenia)     (vhodná doba uskladňovania max. do 2 dní).

      Zdroj kontaminácie vody bol lokalizovaný a vyradený z prevádzky  21.5.2015 o 14.20 hod. v rodinnom dome v obci Horné Saliby. Po vykonaní dezinfekcie vodovodu a preukázaní predpísanej kvality vody bude možné vodu z verejného vodovodu používať bez obmedzenia.

   O odstránení nedostatkov kvality pitnej vody a o možnosti používať vodu bez obmedzení, budeme informovať odberateľov cestou obecného rozhlasu a oznámením na internetovej stránke www.zsvs.sk.{/gspeech}