OPATRENIA A INFORMÁCIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19 NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÉ SALIBY

Vážení občania!

Obec Dolné Saliby nariadila riaditeľom základných a materských škôl preveriť stav chorobnosti v školách a zároveň preveriť či sú v školách deti, ktoré počas jarných prázdnin navštívili rizikové oblasti.

Vzhľadom na aktuálny stav šírenia koronavírusu Vás v skratke informujeme o opatreniach:

 • V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 v našich materských školách a základných školách, v domove dôchodcov a pred obecným úradom aktuálne informácie budú dostupné na vývesných tabuliach.
 • Zvyšuje hygienu v školách, školských zariadeniach a školských jedálňach,
 • Ruší všetky výlety detí,
 • Informuje rodičov o riziku prípadne zatvorenia škôl a školských zariadení,
 • V našom Domove sociálnych služieb je na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu nariadený prísny zákaz návštev.
 • Až do odvolania rušíme všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované našou obcou.
 • Žiadame všetky kultúrne spolky a organizácie, aby na území našej obce dodržiavali zákaz uložený ÚKŠ organizovať podujatia.
 • Prijíma opatrenia na zvýšenie hygieny počas tréningov a prevádzky športových zariadení,
 • Až do odvolania sa odníma súhlas s využitím uzatvorených priestorov našej obce (najmä priestorov kultúrneho domu a telocvične ZŠ) na usporadúvanie športových a iných aktivít.
 • Prosíme občanov, aby obmedzili osobnú návštevu obecného úradu len na nevyhnutné úkony a aby sa snažili vybaviť si agendu telefonicky, mailom (dolnesaliby@dolnesalby.sk).
 • Prosíme občanov, aby dodržiavali preventívne a prípadne i karanténne opatrenia zverejnené na stránkach RÚVZ, Ministerstva zdravotníctva a iné.
 • Odporúčame podnikateľom, aby vo svojich prevádzkach na území našej obce zabezpečili zvýšenú dezinfekciu priestorov, nákupných košíkov a iného mobiliáru, ktorý je vystavený kontaktu so zákazníkmi.

Dôležité informácie pre občanov, vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19:

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,
 • doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
 • Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu 1 v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14 dní.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, podozrivou z nákazy koronavírusom ( u ktorých ešte nebol potvrdený vírus):

 • Zostať v domácej izolácii 14 dní od posledného kontaktu s podozrivou osobou
 • Denne sledovať svoj zdravotný stav ( výskyt príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť)
 • Zákaz sociálnych kontaktov – návštevy, návštevy miest kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí – reštaurácie, obchody, pošta a pod.
 • Zákaz cestovania
 • Nechodiť do práce, zákaz návštevy školy
 • V prípade objavenia sa príznakov ochorenia (viď hore) okamžite telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára

V prípade, že sa u podozrivej osoby potvrdí ochorenie na koronavírus, opatrenia nariaďuje RÚVZ Galanta u všetkých kontaktov chorej osoby. V takomto prípade bude RÚVZ Galanta postupovať v súčinnosti s obecným resp. mestským úradom.

Všetky aktuálne informácie o šíriacom sa Koronavíruse na Slovensku nájdete na týchto webových sídlach:

Vyhlásenie MS12032020 virus01 Koronavirus_biely_A5 Koronavirus_modry_A5

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Vopred ďakujeme za pochopenie, za Vašu pomoc a súčinnosť!

 

Dolné Saliby, 09.03.2020