Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2015 o dani z nehnuteľnosti