Miestna akčná skupina organizuje informačné semináre o výzvach pre podnikateľov

6.11.2019, o 15:00 v Dolných Salibách na Obecnom úrade a

7.11.2019, o 15:00 vo Vozokanoch na Obecnom úrade.

O účasti nás môžete informovať pomocou mailovej adresy mas-scv@mas-scv.sk. (Môžete sa zúčastniť aj bez prihlásenia.)

 

  1. Výzva v rámci IROP, špecifický cieľ 5.1.1:

Zakladanie nových a podpora tradičných a inovatívnych obchodných služieb a výroby

Popis oprávnenej aktivity:

  • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
  • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
  • podpora marketingových aktivít,
  • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Výška príspevku – 5000-50 000 €

Miera podpory – 50 %

Okruh uchádzačov

 – samostatne zárobkovo činné osoby v rámci pôsobnosti územia MAS Stará Čierna voda

– mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov,

okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

Ďalšie informácie: http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/irop/

 

  1. Výzva v rámci PRV, podopatrenie 4.1:

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov: Investície do hmotného majetku, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku

Okruh uchádzačov – fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe v rámci pôsobnosti územia MAS Stará Čierna voda

Výška príspevku – 5000-64 900 €

Miera podpory – 50 %

Ďalšie informácie: http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/