VZN č. 06/2022 o výške mesačných príspevkov v školách a škol.zariadeniach

Schválené VZN  – vyvesené: 16.12.2022, zvesené: 31.12.2022, účinné: 01.01.2023

__________________________________________________________________

NÁVRH VZN bol vyvesený: 29.11.2022, zvesený: 15.12.2022

Prílohy