VZN č. 05/2022 o cenách služieb poskytovaných obcou

Schválené VZN  – vyvesené: 16.12.2022, zvesené: 31.12.2022, účinné: 01.01.2023

__________________________________________________________________

NÁVRH VZN bol vyvesený: 29.11.2022, zvesený: 15.12.2022

Prílohy