NÁVRH VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a poplatkoch – 30.11.2020