VZN č. 01/2023 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaď. pôsobnosti obce D.Saliby

NÁVRH vyvesený dňa : 31.03.2023

NÁVRH zvesený dňa: 17.04.2023

____________________________________________________________

VZN č. 01/2023 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Saliby dňa 17.04.2023, uznesením č. 33/2023

Schválené VZN vyvesené a zverejnené dňa: 17.04.2023

 

Prílohy