Községi rendeletek

NameSizeHits
VZN č. 2015/04 o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby249.7 KiB578
VZN č. 2016/03 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dolné Saliby a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy571.4 KiB346
VZN č. 2015/02 o dani z nehnuteľnosti168.8 KiB345
VZN č. 2015/03 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Saliby280.1 KiB329
VZN č. 2016/01 o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku z prostriedkov Obce Dolné Saliby241.4 KiB1231
VZN č. 2015/05 o poskytovaní sociálnych služieb v Domove dôchodcov Dolné Saliby226.2 KiB379
VZN č. 2016/04 o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Dolné Saliby301.0 KiB392
VZN č. 2016/05 o miestnych daniach a poplatkoch361.7 KiB367
Dodatok č. 1/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Domove dôchodcov Dolné Saliby213.2 KiB236
VZN č. 1/2017 ktorým sa upravujú podmienky prenájmu obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Dolné Saliby obstaraných s podporou štátu255.9 KiB567
VZN č . 02/2017 obce o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby350.1 KiB182
VZN č. 01/2018 o zápise detí140.8 KiB127
VZN č. 1/2015 o správe a prevádzke pohrebiska na území obce Dolné Saliby217.6 KiB190