Községi rendeletek

NameSizeHits
VZN č. 2015/04 o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby249.7 KiB546
VZN č. 2016/03 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dolné Saliby a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy571.4 KiB314
VZN č. 2015/02 o dani z nehnuteľnosti168.8 KiB315
VZN č. 2015/03 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Saliby280.1 KiB301
VZN č. 2016/01 o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku z prostriedkov Obce Dolné Saliby241.4 KiB1180
VZN č. 2015/05 o poskytovaní sociálnych služieb v Domove dôchodcov Dolné Saliby226.2 KiB340
VZN č. 2016/04 o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Dolné Saliby301.0 KiB363
VZN č. 2016/05 o miestnych daniach a poplatkoch361.7 KiB327
Dodatok č. 1/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Domove dôchodcov Dolné Saliby213.2 KiB207
VZN č. 1/2017 ktorým sa upravujú podmienky prenájmu obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Dolné Saliby obstaraných s podporou štátu255.9 KiB502
VZN č . 02/2017 obce o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby350.1 KiB154
VZN č. 01/2018 o zápise detí140.8 KiB96
VZN č. 1/2015 o správe a prevádzke pohrebiska na území obce Dolné Saliby217.6 KiB151