VZN č. 2/2023 o podmienkach držania psov na území obce Dolné Saliby

Návrh VZN bol vyvesený a zverejnený od 31.03.2023 do 17.04.2023

___________________________________________________________

VZN č. 2/2023 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce č. 34/2023 zo dňa 17.04.2023 a nadobúda účinnosť dňa 05.05.2023.

Schválené VZN vyvesené a zverejnené dňa 19.04.2023

Prílohy